ปปส.ภ.5 จัดกิจกรรมโครงการปันรักปันน้ำใจ มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 (มีคลิป)

ปปส.ภาค 5 ขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ป.ป.ส. มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อมอบ “ถุงปันสุข” สร้างขวัญ กำลังใจในการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

 

ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระอธิการชาญชัย กันตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ ,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดยการอำนวยการของ นายมานิต โกเมศ​​​ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 นำโดย นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผชช.ภ.5 น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ปพ. และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.5 พร้อมด้วย นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวิทยา ชมพูคำ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายดี บุญชล กำนันตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ป.ป.ส. มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อมอบ “ถุงปันสุข” ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ โดยมีเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลสันผีเสื้อ และประชาชนพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมกิจกรร


ทั้งนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ปปส.ภาค 5 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการปันรักปันน้ำใจ ตำบลสันผีเสื้อมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อมอบเช็คเงินสดจากโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 198,850 บาท และโครงการขับเคลื่อนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดตำบลสีขาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (ตำบลนำร่อง) จำนวน 108,000 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ปปส. ภาค 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นเดียวกับการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด โดยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมถึงพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีศักยภาพต่อการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่


น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ปพ. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนการพัฒนาชาติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพรายใหม่ จนนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและปัญหาอาชญากรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากยาเสพติด ดังนั้นการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการป้องกันปัญหานับตั้งแต่ต้นเหตุ โดยการสร้างความตระหนักให้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากยาเสพติด รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชน ในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งการสกัดกั้น ลำเลียง เฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารข้อมูลของ ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเสริมสร้างการเข้ามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้แก่ การจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยผู้นำหมู่บ้านชุมชนของตำบลสันผีเสื้อได้เข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และได้นำแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดมาดำเนินการในทุกหมู่บ้านของตำบลสันผีเสื้อ เช่นเดียวกับการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็ง โดยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้แก่ผู้นำชุมชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชน ให้ได้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง


ทั้งนี้การจัดกิจกรรม “ปันรัก ปันน้ำใจ” ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการแจกของอุปโภคบริโภคซึ่งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ได้รับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆมีขวัญกำลังใจจากการได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการให้ความร่วมมือทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยทางคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อจะดำเนินกิจกรรมในเชิงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ และพัฒนาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รวมถึงการจัดกิจกรรมในเชิงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป


*********************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts