ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย

ผู้ว่าฯ สงขลา นำร่องปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย

 

 

วันนี้ (9 มิ.ย. 63) ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักเด หมู่ที่ 4 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่นำร่องปลูกพืชผักระยะสั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม และอำเภอสะเดา จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา นายสุพิท จิตภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จึงจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุก ภาคส่วนอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาภาคเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากแหล่งรับซื้อ – จำหน่าย หลายแห่งหยุดบริการ ทำให้เกิดการชะลอการซื้อ ขายผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้น้อยลงไปด้วย

จังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานและ องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา บูรณาการความร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคเป็น การลดรายจ่ายส่วนหนึ่ง และเหลือจากการบริโภคสามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

9 มิ.ย. 63

Related posts