พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมติดตามการคัดกรองฯกองทัพภาคที่ ๓ ห่วงใยกำลังพล คัดกรอง COVID – 19  สับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้

พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมติดตามการคัดกรองฯกองทัพภาคที่ ๓ ห่วงใยกำลังพล คัดกรอง COVID – 19  สับเปลี่ยนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้

 


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กรมทหารพรานที่ ๓๓ มีการสับเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๑๒๕ นาย โดยมีการคัดกรอง COVID – 19 จากทีมส่งเสริม/เวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งทำการคัดกรอง วัดไข้ ซักประวัติ ลงข้อมูลระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ COVID – 19 (DDC care) เพื่อติดตามอาการ 14 วัน โดยทำการ
เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (swab) ทุกนาย เพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 หากมีไข้หรือมีอาการผิดปกติ เมื่อทำการเก็บตัวอย่างแล้ว (swab) จะให้มาพักคอยที่หอผู้ป่วยที่ควบคุมโรคโดยเฉพาะที่เป็นโรคเดียวกัน (Cohort ward) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts