คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือ เลขาธิการ ศอ.บต. วางแผนงานหนุนเสริมภารกิจ ศอ.บต. ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือ เลขาธิการ ศอ.บต. วางแผนงานหนุนเสริมภารกิจ ศอ.บต. ตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

 

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธาน คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ หารือพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือภารกิจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากคณะกรรมการที่ปรึกษาฯชุดนี้ มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการอิสลาม อิหม่ามประจำมัสยิด ผู้แทนเจ้าอาวาส ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสตรี หอการค้าและอื่นๆหลากหลายองค์กร โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ในการช่วยเหลืองานของ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาล

เลขาธิการ ศอ. บต. เผยว่า ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบทบาทและหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ร่วมมือและประสานงานกับ ศอ.บต. ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะนี้ รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในระดับฐานราก เสนอให้ ศอ.บต.ขับเคลื่อนในทุกด้าน อาทิ ด้านภาคการเกษตร ปศุสัตว์ การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นผู้แทนชุมชนในการเสนอความเห็น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาฯจะนำข้อหารือในวันนี้ เป็นวาระหนึ่งในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละด้าน และวางแผนงานการหนุนเสริมภารกิจงานของศอ.บต. ให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล ภายหลังประชุมนัดแรกเพื่อคัดเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

Related posts