ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ส่งเสริมพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ส่งเสริมพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล / ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / พร้อมด้วย พลตรี อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่ ณ วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น คณะฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประกาศเกียรติคุณของบุคคล หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts