เยี่ยมบ้านของนางสาวมารีมาร์ หวังบู อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่เสียชีวิตในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุมดุรมานอิสลามียะห์ ณ สาธารณรัฐซูดาน

เยี่ยมบ้านของนางสาวมารีมาร์ หวังบู อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่เสียชีวิตในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุมดุรมานอิสลามียะห์ ณ สาธารณรัฐซูดาน

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. ผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ส่วนงานการต่างประเทศ) กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พร้อมหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ. ยะลา ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนางสาวมารีมาร์ หวังบู อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ที่เสียชีวิตในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอุมดุรมานอิสลามียะห์ ณ สาธารณรัฐซูดาน ด้วยโรคประจำตัวเป็นเหตุให้ไตวายเฉียบพลัน

 

โดย ศอ.บต. ได้รับแจ้ง จากชมรมนักศึกษา จชต. ในสาธารณรัฐซูดานและผู้แทนศิษย์เก่า ฯ ว่านางสาวมารีมาร์ หวังบู ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผ่านมา ทั้งนี้ผู้แทน ศอ.บต. ได้นำส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีจากเลขาธิการ ศอ.บต. ให้แก่บิดาและมารดาของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งมอบปัจจัยยังชีพพื้นฐานและทุนสนับสนุนบางส่วนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวด้วย

อย่างไรก็ดี ส่วนงานการต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือและดูแลเยาวชนไทย จชต. ในต่างแดนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี (ส่วนงานการต่างประเทศ) กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ

ในการเตรียมการสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การกู้ยืมเงินเพื่อสำรองค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับคนไทยในซูดานในการเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เดินทางกับเที่ยวบินพิเศษเส้นทางกรุงคาร์ทูม – กรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่ MS3212 และผู้มีสิทธิ์ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ยะลา ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน นี้

 

Related posts