โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” พัฒนาโดยเอสซีจี ช่วยปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้ประชาชน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” พัฒนาโดยเอสซีจี ช่วยปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจให้ประชาชน

 

วันนี้ (12มิ.ย.63) ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาคารเฉลิมพระบารมี และศูนย์คัดกรอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจเชื้อ นวัตกรรมโดย เอสซีจี ให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นแห่งที่ 20 ช่วยปกป้องทีมแพทย์ให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจประชาชน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทาน

โดยห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ดำเนินการก่อสร้างภายใต้ โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 และเสริมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดซ้ำในอนาคตโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่ง ทั่วประเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีหน้าที่ในการรับส่งต่อผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ การได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน ใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียง 3 วัน เพื่อให้เชื่อมต่อและขยายศักยภาพกับศูนย์คัดกรองผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล พร้อมให้บริการได้ในทันที ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกคนรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจเชื้อในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา รวมถึงประชาชนในอีก 13 จังหวัดภาคใต้ ทั้งในวันนี้และในอนาคต อีกทั้งเป็นเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเป็นแนวหน้า เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

ส่วน รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมถึงคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจะนำนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประยุกต์ใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางอากาศ ของผู้ป่วยที่ถูกคัดแยกไว้บริเวณศูนย์คัดกรองของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อแพร่กระจายเชื้อโรคทางอากาศ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาล

ด้าน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลาสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 20 ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ต่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ติดตั้งห้องตรวจหาเชื้อบริเวณศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยทำให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยและการตรวหาเชื้อดำเนินไปอย่างราบรื่น ทางโรงพยาบาลจะต่อยอดการใช้งานห้องตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการใช้วิตวิถีใหม่ (New Normal)

สำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) นี้ พัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG HEIM และ Living Solution มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน ภายในห้องตรวจมีระบบ IQA Smart ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล Air Tightness ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี ทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้อากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก การเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ ใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ หลังการใช้งานทุกครั้ง โครงสร้างกว่าร้อยละ 80 ประกอบขึ้นรูปภายในโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพและความสะอาดตลอดกระบวนการผลิต จึงสามารถติดตั้งที่โรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / อรรคพงศ์ – วิทยา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 มิ.ย.63

Related posts