ศอ.บต. เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมความพร้อมก่อนสถานศึกษาจะเปิดการสอนตามปกติ หลังจากปิดภาคเรียนที่ได้รับผลกระทบ COVID – 19

ศอ.บต. เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมความพร้อมก่อนสถานศึกษาจะเปิดการสอนตามปกติ หลังจากปิดภาคเรียนที่ได้รับผลกระทบ COVID – 19

 


วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้มีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร (สส.), ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการประชุม


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในระหว่างการประชุมในครั้งนี้ว่า เข้าใจดีถึงความกังวลและข้อสงสัยของทุกท่าน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการเตรียมความพร้อมของการเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอนที่จะใกล้ถึงเร็ว ๆ นี้ หลังจากสถานศึกษาได้ปิดการเรียนการสอนจากพบปัญหาสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดหนักในประเทศไทย และทั่วโลก อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้บรรเทาลงแล้วจึงจำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด – 19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ จึงต้องร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการวางมารตราการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด – 19 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทักษะที่สำคัญในช่วงที่ปิดภาคเรียนหลายเดือนที่ผ่านมาให้แก่ผู้เรียนได้ทันต่อสถานการณ์โลกอีกด้วย


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมเป็นตัวกลางในการหารือที่จะช่วยกันผลัดดันในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยที่ผ่านมา ศอ.บต. รับทราบถึงปัญหาของแต่ละส่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันมีหลายอย่างที่ต้องเร่งแก้ไข ถึงอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนในวันนี้จะต้องร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวนั้นคลี่คลายลงไป

 

Related posts