สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำสื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครง ที่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำสื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครง ที่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 


วันนี้ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นำสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ที่บริเวณโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครง หมู่ที่ 5 ,9 และ 13 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชน

ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณในการดำเนินการเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายธราดล อภิจารี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมโครงการ พร้อมบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงานจากการจัดทำโครงการดังกล่าว ตลอดจนประโยชน์ของโครงการที่ประชาชนจะได้รับ


นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครง ที่บริเวณหมู่ที่ 5 , 9 และ 13 แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนเร่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป


สำหรับโครงการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองไส้ไก่บึงตะเครงหมู่ที่ 5 , 9 และ 13 ตั้งอยู่ที่บริเวณคลองไส้ไก่รอบบึงตะเครง จากประตูน้ำปากคลองคึกฤทธิ์หมู่ที่ 9 บ้านเก้ารัง ถึงหมู่ที่ 5 บ้านตะโม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก งบกลางของรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 470,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการขุดลอกคลองกว้าง 10 เมตร ความยาว 4,320 เมตร ลึกจากดินเฉลี่ย 0.30 เมตรหรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,960 ลูกบาศก์เมตร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts