ศอ.บต.ส่งมอบกิจกรรม “ เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ” แก่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ศอ.บต.ส่งมอบกิจกรรม “ เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ” แก่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานส่งมอบกิจกรรม“ เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยมี รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองเลขาธิการ ศอ.บต.นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จชต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ซึ่งมีผู้รับมอบประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง มีรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนโดยใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 จะเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญที่จะสามารถประยุกต์ใช้เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เติมเต็มและหนุนเสริมจังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุม/กลุ่มเกษตรกรและสมาชิกของกลุ่ม เพื่อสร้างให้เกิดวิสาหกิจพึ่งพาตนเองมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า กิจกรรม “เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ” นั้น ทางรัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดเป็นเวลาหลายเดือนทำให้เกิดสภาวะการว่างงานเกิดความยากจนที่ซ้ำซ้อนหนักขึ้น และในขณะนี้มีแรงงานไทยในมาเลเซียประมาณ 30,000 กว่าคนที่กลับไทย รวมทั้งน้องๆ เยาวชนที่จบการศึกษาปีละประมาณ 25,000 คน และยังครัวเรือนที่ยังตกเกณฑ์อยู่ โดยปัจจุบันทุกส่วนได้ทำหน้าที่ช่วยเหลืออย่างเติมที่แต่เมื่อประสบปัญหาโรคระบาดขึ้น ทางรัฐบาลได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งสร้างครัวเรือนที่สามารถพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้เป็นลำดับแรก

โดยใช้แนวทาง“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นขั้นพื้นฐาน และวันนี้ได้มีการดำเนินการผลักดันให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่กว่า 5 แสนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีความพร้อมที่ต่างกันออกไป ทั้งด้านเกษตร ด้านประมงและปศุสัตว์โดยให้แต่ครัวเรือนดำเนินการตามที่ตนมีพื้นที่ฐานอยู่แล้ว ทั้ง 3 จังหวัดและ4 อำเภอของสงขลาจะนำร่องรวมทั้งสิ้น 14,000 ครัวเรือน และขยายพื้นที่ต่อเพื่อเพิ่มครัวเรือนที่มีความมั่นคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่หนุนเสริมการดำเนินงานด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ตำบลทั้ง 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Related posts