ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาตำบลเป้าหมาย 282 ตำบล และการพัฒนาตำบลต้นแบบ 37 ตำบล ในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต.เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาตำบลเป้าหมาย 282 ตำบล และการพัฒนาตำบลต้นแบบ 37 ตำบล ในพื้นที่ จชต.

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563 ) เวลา 10.00 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาตำบลต้นแบบในพื้นที่ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต.ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อมั่นคง ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ประธานสภาสันติสุขตำบล ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ปัญจเพชร ศอ.บต.

โดยในการประชุมเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาตำบลเป้าหมาย 282 ตำบลๆ ละ 1 ล้านบาท รวมทั้งการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาตำบลต้นแบบในพื้นที่ โดยสภามาสันติสุขตำบลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินงานตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาตำบลจำนวน 37 ตำบลๆ ละ 1 ล้านบาท ภายใต้นโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจำนวน 12 เป้าหมายประกอบด้วย พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ปลอดยาเสพติด ตำบลสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง ตำบลมีอาชีพและรายได้ ตำบลพัฒนาการเกษตรผสมผสานวิสาหกิจชุมชน OTOP SME

มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตำบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณภาพ 1 โรง ตำบลมีโรงเรียนคุณภาพดี 1 โรง ตำบลมีจุดเด่น Landmark 1 โรง ตำบลมี 1กีฬาโดดเด่น ตำบลมีความสามัคคีปรองดอง ตำบลมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และตำบลมีการดูแลกลุ่มคนเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือกำหนดเป้าหมายและทิศทางแต่ละพื้นที่ตำบลจะต้องดำเนินกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายโดยเลือกเป้าหมายที่มีความพร้อมและโดดเด่นเพียงตำบลละเป้าหมายเท่านั้น เพื่อขับเคลื่อนตำบลนั้นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย

Related posts