กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศเรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศดังกล่าวมีการกำหนดการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ก่อนหน้านั้นกระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่องนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

นายนูญ สายอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนสงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา เป็นการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ขึ้นตรงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยขณะนี้มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เต็มร้อย

โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การประชุมครูและบุคลากร การมอบหมายหน้าที่ การเตรียมหลักสูตร การสอนนักเรียน/ประชุมออนไลน์กับผู้ปกครอง การจัดการด้านที่พัก การจัดการห้องเรียน การจัดการสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ เพื่อให้การเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นไปตามกำหนด

“ในการนี้แม้ว่าโรคโรคโควิด 19 จะลดลงเข้าสู่ในระดับปกติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่โรงเรียนทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือตามแนวทางปกติวิถีใหม่ หรือ New normal ทุกคน”

 

Report : Photo : Kasem Limaphan
WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์
ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

Related posts