วันมัคคุเทศก์ไทย 21 มิถุนายน 2563 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

วันมัคคุเทศก์ไทย 21 มิถุนายน 2563 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

 


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ อาคารซีเอ็มคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สี่แยกข่วงสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา พงษ์ศิริ ประธานชมรมเพื่อนไกด์เชียงใหม่ อุปนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่และ คณะกรรมการ ถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย”

ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย ทรงเป็นต้นแบบของการนำเที่ยว และถือว่าเป็นต้นแบบที่มัคคุเทศก์ไทยถือปฏิบัติตามแบบอย่างพระองค์ท่านตลอดมา ซึ่งสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อระลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านที่ปฏิบัติราชภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มัคคุเทศก์ ในทุกปีอีกด้วย


สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโควิด2019 ทำให้ทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว คณะกรรมการสมาคมฯ จึงมีมติจัดงานถวายสักการะเป็นการภายใน และได้เชิญชวนมัคคุเทศก์เดินทางมาถวายสักการะ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนถึงการรักษาความปลอดภัยให้กับสมาชิกสมาคมมัคเทศก์เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด และเข้มงวดอีกด้วย

**************************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts