ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนภายในสิงหาคมนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนภายในสิงหาคมนี้

 


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2563


นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชฟม.) นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน (อกย.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


นางสุกัญญา วรรธนะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน กฟผ. กล่าวว่า ด้วยแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. มีเป้าหมายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดูแลชุมชนให้ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแผนการดำเนินงานในพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม และ 3 โรงไฟฟ้า ดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดอยุธยา และโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย อาทิ ภาครัฐภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และประเทศไทยให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรอบด้านได้อย่างยั่งยืน


นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานว่า การยกระดับการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชา ในการสร้างต้นแบบขยายผลการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการดิน น้ำ ป่า โดยเขื่อนศรีนครินทร์ได้ดำเนินการ ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์ฯ ไว้บางส่วนแล้ว ประกอบด้วย 1. พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ขนาด 11 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ประกอบด้วย โคก หนอง นา เล้าหมู เล้าไก่ โรงเพาะเห็ด

โรงเผาถ่าน โรงผักไฮโดรโปนิกส์ โรงปุ๋ยพฤกษางาม จุลินทรีย์ EM แปลงชีววิถี เกษตรผสมผสาน โรงชีวมวล หญ้าเลี้ยงสัตว์ และอาคารอบรม 2. พื้นที่กิจกรรม ขนาด 2 ไร่ 2 งาน และ 3. ที่พักรับรอง โดยใช้อาคารเรียนเดิมที่ไม่ได้มีการใช้งานมาปรับปรุงให้เป็นที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ขนาด 3 ไร่ 50 ตารางวา โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงพื้นที่สำรวจศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

 

 

Related posts