ชาวรือเสาะ ‘รู้จักแบ่งปัน’ พันธุ์ผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19

ชาวรือเสาะ ‘รู้จักแบ่งปัน’ พันธุ์ผักสวนครัวสู้ภัยโควิด-19

 


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางรัตนา ตาเฮร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยได้ทำการมอบเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบินจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บริหาร เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ

โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลรือเสาะ ทั้งนี้เพื่อป็นการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนให้หันมาปลูกผักกินเอง ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว

มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เริ่มมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อให้ครบทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ทำให้ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้มยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสุขใจให้กับผู้ให้และผู้รับในยามวิกฤตโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้


//////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts