โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงภาพรวม หัวหน้าฝ่ายบริหารต่างๆ ชี้แจงรายละเอียด

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงภาพรวม หัวหน้าฝ่ายบริหารต่างๆ ชี้แจงรายละเอียด

 

 

วันนี้ (24 มิ.ย.63) ณ ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ นำทีมโดยนายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการ ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยาสรรค์ นายณัฐพล เจ๊ะสารี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ นายนิติพงค์ เดชเชียยร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายอนัส บากา หัวหน้างานปกครอง ร่วมชี้แจง โดยมีนางสาวยิ่งรัก ศิริรักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาระแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาเองได้ออกประกาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การเปิดเทอมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนั้นทางกรมการปกครองท้องถิ่นก็สั่งการมายังสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม เช่นกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน และปฏิบัติตามกรอบระเบียบของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณะสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงได้จัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ขึ้น

นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการ ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ กล่าวเปิดการประชุมผ่าน Facebook LIVE เพจโรงเรียนสังกัดอบจ.สงขลาว่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยผ่านระบบออนไลน์ โดยยึดถือและปฏิบัติตามวิถีชีวิตปกติใหม่ New normal ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม สื่อทางออนไลน์จึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด โดยได้แจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบมาตลอดเพื่อร่วมรับชม

โรงเรียนยินดีต้อนรับบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่านที่เลือกสถานแห่งนี้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน โดยปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลามีสองโรงเรียนประกอบด้วย ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์ เน้นโปรแกรมความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและศิลปะการดนตรี และร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ เน้นความสามารถทางด้านกีฬา

“ปีการศึกษานี้เรามีนักเรียนรวม 730 คน กำหนดเปิดวันที่ 1 ก.ค.โดยจะเปิดสอนระดับชั้น ม.ปลายก่อน 3 วัน (4 – 7 ก.ค.วันหยุดราชการ) วันที่ 8 ก.ค.เปิดระดับชั้น ม.ต้น ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ้ายต่างๆ ดำเนินการจัดระเบียบทั้งการจัดตั้งจุดคัดกรอง การจัดห้องเรียน กำหนดนักเรียนแต่ละห้อง การสอน การเรียน ฯลฯ โดยยึดหลัก New normal เป็นสำคัญ”

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ยังกล่าวว่า ล่าสุดเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณสรรเพ็ชร บุญญามณี นำทีมงานมาพ่นยาเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องสำนักงาน หอพัก ห้องดนตรี ห้องน้ำ ฯลฯ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และสร้างความมั่นใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น

 

นายณัฐพล เจ๊ะสารี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวถึงรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับ โดยกำหนดรอบที่ 1 วันที่ 1 – 3 ก.ค.63 นักเรียนระดับชั้นม.ต้นจะเรียนผ่านด้วยระบบออนไลน์ ส่วนนักเรียนระดับ ม.ปลายจะเรียนที่โรงเรียน (เข้าหอพักวันที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 13.00 – 16.00 น.)

รอบที่ 2 วันที่ 7 – 17 ก.ค.63 นักเรียนชั้น ม.ต้นจะเรียนที่โรงเรียน (Onsite) (นักเรียนเข้าหอพักวันที่ 7 ก.ค. เวลา 13.00 – 16.00 น.) ส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จะเรียนด้วยระบบออนไลน์

 

นายนิติพงศ์ เดชเชียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เช่น การตั้งจุดคัดกรอง จุดลางมือ การเว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากปิดจมูก คงตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

ส่วนนายอนัส บากา หัวหน้างานปกครอง กล่าวถึงการปฏิบัติตนของนักเรียนต้องต้องมีสัมมาคาระต่อครู บุคลการทางศึกษา และกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับในโรงเรียน การแต่งกายนักเรียน ฯลฯ ที่สำคัญโรงเรียนสังกัดอบจ.มีนักเรียนจากหลายๆ จังหวัดรวมทั้งนักเรียนจากชายแดนภาคใต้ทำให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ครูณัฐพล เจ๊ะสารี หัวหน้าฝายบริหารงานวิชาการ โทร.095 014 0812
ครูนิติพงศ์ เดชเชียร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.083 181 1149
ครูอนัส บากา หัวหน้างานปกครอง โทร. 085 574 0231

Report : Kasem Limaphan
WWW.Facebook.com/เกษม ลิมะพันธุ์
ปรานกรรมการสถานศึกษาฯ

Related posts