ศรีสะเกษ รมว.กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ รมว.กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง ดร.ฤทธา นันทพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 37/2563


เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ 665/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ 110/2562 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษนั้น เนื่องจาก นายสุที วงค์ละคร กรรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษ ขอลาออกเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพเพราะเจ็บป่วยจากโรคปวดศีรษะไมเกรนเรื้อรังและโรควุ้นในดวงตาเสื่อม ประกอบกับภาระงานประจำที่รับผิดชอบมีมาก

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และข้อ 23 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และครั้งที่ 4 /2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จึงให้ยกเลิกความใน(14) ของข้อ 1ของคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ 110/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(14) นายฤทธา นันทพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมให้คงเดิมทุกประการ สั่ง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

สำหรับประวัติส่วนตัวและประวัติการรับราชการของ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2501
วุฒิการศึกษา อนุปริญญา ป.กศ.สูง วิชาเอกพลศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปริญญาโท M.P.A (Master of Public Administration) NIDA ปริญญาเอก Ph.D.in Mangement ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2521 ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2532 ครูใหญ่โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2533 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตร จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2553 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พ.ศ. 2560 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2561 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2561

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ดร.ฤทธา นันทพันธ์ เป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพฝีมือเยี่ยมอีกคนหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษและกระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของครู นักเรียนดีเด่นมาโดยตลอด ทำให้สถานศึกษาและนักเรียนที่ ดร.ฤทธา ได้เคยไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ร.ร.ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทต่าง ๆ มาแล้วอย่างมากมาย เป็นนักบริหารการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับในฝีมือด้านการบริหารมากที่สุดอีกคนหนึ่งของวงการศึกษา จ.ศรีสะเกษ และได้รับความไว้วางใจจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศรีสะเกษแทนบุคคลที่ลาออกไปดังกล่าว///////

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

Related posts