การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 91 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-


ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) นั้น กองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิม วันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 เป็น วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้.-
1. ก่อนห้วงการตรวจเลือกฯ ดังนี้.-

1.1 ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รวมทั้ง ผู้ที่เคยยื่นขอสิทธิผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้องทำการแก้ไขหมากเรียกเข้ารับราชการทหาร ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารของตนเอง ในวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
1.2 ทหารกองเกินที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกฯ แต่มีความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามปกติ จะต้องแจ้งความประสงค์ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารของตนเอง ในวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ


1.3 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหาร จะต้องแจ้งความประสงค์ ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ตามภูมิลำเนาทหารของตนเอง ในวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมตามที่กองทัพบกกำหนด โดยจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นทหารกองเกินที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2563 ซึ่งมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี, มีขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 เซนติเมตร ขึ้นไปเวลาหายใจออก และมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ทั่วประเทศ, เฟซบุ๊ก กองการสัสดี หรือ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 02 223 3259

2. กำหนดให้ทำการตรวจเลือกฯ ทหารกองเกินทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ณ หน่วยทหารในพื้นที่ กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม โดยกำหนดยอดทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ ไม่เกิน 500 คน/ หน่วยตรวจเลือก/วัน และเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองของทหารกองเกิน ที่ไม่มีความจำเป็น ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ทั้งนี้เพื่อลดความคับคั่งและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอให้ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ให้สวมหน้ากากอนามัยมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ด้วย

3. กำหนดให้ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2563 เข้าหน่วย ในวันที่ 1 กันยายน 2563 สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 ยังคงเข้าหน่วยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ตามปกติ
กองทัพภาคที่ 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ทุกคนจะสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทย ในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดยไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน และขอขอบคุณผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพ เป็นผู้เสียสละในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนให้มีระเบียบ วินัย ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติไทยสืบไป

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts