ร.ร.สังกัดอบจ.สงขลาเปิดเทอมวันแรก เข้มทุกมาตรการตามหลักปกติวิถีใหม่

ร.ร.สังกัดอบจ.สงขลาเปิดเทอมวันแรก เข้มทุกมาตรการตามหลักปกติวิถีใหม่

 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ร.ร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์,ร.ร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์) เปิดเทอมวันแรก มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เข็มทุกขั้นตอนตามหลักปฏิบัติปกติวิถีใหม่ (New normal) ตั้งแต่การเข้าแถว การเว้นระยะห่าง การใช้ผ้าปิดปากจมูก การจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด

การเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามกรมอบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการศึกษาและแจ้งให้โรงเรียนในท้องถิ่นรับทราบ และดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาฯ และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

พร้อมกันนั้นก็มีการกำหนดคำขวัญที่ว่า”โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข”(Back ti Healthy School) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้การเรียนของนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายนูญ สายอ๋อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อรองรับการเปิดเทอม จนกระทั่งถึงวันเปิดเทอมมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ก็เป็นไปตามแผนและกรอบที่กำหนด

พร้อมกันนั้น ก็ได้นำคำขวัญว่า”โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข” โดยครูและบุคลกรทุกคน นักเรียน ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ในการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจากโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยในส่วนนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยกรมอนามัย ซึ่งทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

“ในระหว่างการเปิดเทอม ทีมครูที่รับผิดชอบจะมีการคัดกรองสุขภาพทุกวัน เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนมีอาการป่วยหรือไม่ พร้อมกันนั้นก็ให้ครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีสถานที่ล้างมือ มีแอลกอฮอร์เจล ลดความแออัด เว้นระยะห่างในห้องเรียน การทำความสะอาดห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องครับ”

นายณัฐพล เจ๊ะสารี หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัดกรมปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตามกำหนดการมาตรการจัดการเรียนการสอนรอบที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าเรียนมีทั้งหมดรวม 309 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป

“กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้หลังเสร็จภารกิจการเข้าแถวแล้ว ทุกคนเข้าห้องประชุมโดยจัดระยะห่างการนั่งประชุม โดยหัวหน้าฝายต่างๆ ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยแบ่งเป็นระดับชั้น เพื่อเว้นระยะห่างในการนั่ง ส่วนการประเมินความพร้อมโดยคณะกรรมการได้มาตรวจสอบแล้ว พร้อมให้เปิดเรียนได้ตามปกติ”

ภาพ : ข่าว : Photo : Report : Kasem Limaphan
ประธานกรรมการสถานศึกษาร.ร.เกาะแต้วฯ

Related posts