ศอ.บต.ประชุมติดตามและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสนองแนวพระราชดำริฯ และการสนับสนุนอุปกรณ์ ผู้พิการจากสถาบันสิรินธร

ศอ.บต.ประชุมติดตามและเร่งขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสนองแนวพระราชดำริฯ และการสนับสนุนอุปกรณ์ ผู้พิการจากสถาบันสิรินธร

 

วันนี้ (1 กรกฏาคม 2563) เวลา 10.30 น. นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมสนองแนวพระราชดำริฯ และการสนับสนุนอุปกรณ์ราคาสูงจากสถาบันสิรินธร โดยมี นายดำรงค์ อินโท ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายผลเรือน ศอ.บต. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง 5 จชต. เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จชต. โรงพยาบาลที่ได้รับรถสิริเชยานทั้ง 5 จชต. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยะลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคาร ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำอุปกรณ์ช่วยความพิการและขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ จชต. และการติดตามความคืบหน้าการจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” รวมถึงรายงานความก้าวหน้าการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยความพิการของสถาบันสิรินธร ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพความพิการสนองแนวพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2563 และแนวทางการรับสนับสนุนอุกปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงจากสถาบันสิริธร ตลอดจนร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานเชิงรุกการเข้าถึงบริการทางสุขภาพผ่านรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Related posts