การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563

 

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้แทนคณะทำงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สน. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานสาธารณสุข ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม

 

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งสำคัญจะต้องสามารถติดตามคุณภาพชีวิตหลังการเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละอำเภอลงพื้นที่ติดตามดูแล เพื่อนำผลมาประเมินและปรับแนวทางการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนจะต้องเข้ามาบูรณาการการทำงาน โดยทาง ศอ.บต. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานร่วมกับ กอ.รมน. 4 สน. โดยจะส่งเสริมต่อยอดให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากระบบต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการติดตามจากชุด Take care team ของแต่ละตำบล

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการขับเคลื่อนในปี 63 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เป้าหมายจำนวน 200 คน มีสาขาวิชาที่มีการสำรวความต้องการสูงสุด ใน 3 ลำดับ ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ และช่างตัดผมสุภาพบุรุษ สำหรับการดำเนินการฝึกอบรมให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด ในระหว่างปี 2559-2562 มีจำนวน 3,194 คน โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบอาชีพจาก ศอ.บต. จนสามารถนำไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้

อย่างไรก็ดีเป้าประสงค์สำคัญสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพนี้ จะสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพในพื้นที่ได้จริง ส่งผลให้มีรายได้ มีงานทำ และเป็นคนดีของสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts