พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในชุมชน หมู่บ้าน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีผู้นำชุมชนจำนวน 10 หมู่ บ้านเข้าร่วม

 


ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางงบประมาณอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดยมี นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

และผู้นำชุมชน หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 10 หมู่บ้านจากพื้นที่ อำเภออมก๋อย อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่อาย พร้อมทั้ง ประธานศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 25 ราย เข้าร่วมประชุมแบบ New Normal โดยมีการคัดกรอกป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รัดกุม


โดยในการประชุมได้หารือและกำหนดแนวทางการการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ คือ
1. ยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ C ให้เป็น B หรือ A จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยสะเก็ด พร้าว ดอยหล่อ แม่ริม และอำเภอแม่อาย
2. พัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์ศึกษาดูงานระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง (บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม)


ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนให้ชาวบ้านรับทราบปัญหาที่แท้จริง มีการระดมความคิดทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ,พัฒนาชุมชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ผู้นำชุมชน และประชาชนในการสะท้อนปัญหาที่แท้จริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และจัดกิจกรรม หางบประมาณ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป


**********************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts