พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลก เรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 เปิดได้ถึงเที่ยงคืน งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในร้าน

พิษณุโลก นอภ.เมืองพิษณุโลก เรียกผู้ประกอบการสถานบันเทิงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 เปิดได้ถึงเที่ยงคืน งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในร้าน

 


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก ชั้น 2 นายเจษฎา ลิ้มตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้เชิญผู้ประกอบการสถานบริการ สถานที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ เพื่อชี้แจงมาตรการผ่อนคลาย ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19


ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดรุนแรงและในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกได้มีมาตรการผ่อนปรนคลายตั้งแต่ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ต้นมาถึงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ซึ่งให้สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการให้เปิดบริการได้ เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว


โดยสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา 24:00 น ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลัง 24:00 น ได้ โดยมีมาตรการควบคุมหลัก เช่นทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

เว้นแต่ขนาดรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม พร้อมให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ พร้อมให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรและระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตร ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถานประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงานผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับการให้บริการการใช้บริการ

พร้อมพิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว พร้อมมาตรการคัดกรองอายุ ไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งอาจให้มีการตรวจ ทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคำแนะนำของทางราชการ หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตรหรือมีฉากกั้นทดแทนได้ พร้อมให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มีให้แออัด

โดยคิดจำนวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เก่งไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรหรือผู้ใช้บริการ 1 คนนั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันเช่น มีให้มีพนักงานนั่งกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการและมิให้มีเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น ยกเว้นการเต้นของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้นหรือแสดงบนเวที พร้อมให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงานเชียร์เบียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน งดนั่ง ร้องเพลง เล่นหรือยังยอมให้มีการเต้นกับผู้ใช้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่ บริเวณโต๊ะหรือที่นั่งของผู้ใช้บริการ พร้อมงดให้จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกันได้ เป็นต้น

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts