โครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ

โครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ

 

เมื่อ 2 ก.ค.63, 1330
พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) ประธานจัดโครงการรักษาความสงบภายใน งานเสริมสร้างความรัก และความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน (สานเสนากลุ่มอาชีพ) ชาวสวนลองกอง และชาวสวนทุเรียน ในการนี้ ได้เชิญ บริษัท เกษตรรุ่นใหม่จำกัด ที่จะมาเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ที่ให้ความรู้กำหนดแนวทางในการรับซื้อผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการทำผลผลิตให้มีราคา ในกิจกรรมสานเสวนาครั้งนี้ ด้วย ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

 

Related posts