จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563

 

วันนี้ (3 ก.ค.63) ที่ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฉลวย พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2563 โดยมีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วม

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา เป็นเทศกาลของการ ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่ เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสงขลา พุทธศักราช 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปเป็นแนวปฏิบัติตนเพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี สมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ที่ถวายวัดในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 18 วัด ได้แก่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง วัดดอนรัก วัดแหลมทราย วัดแจ้ง วัดสระเกษ วัดหัวป้อมใน วัดยางทอง วัดเลียบ วัดดอนแย้ วัดเพชรมงคล วัดไทรงาม วัดโรงวาส วัดตีนเมรุศรีสุดาราม วัดหัวป้อมนอก วัดศาลาหัวยาง และวัดอุทัยธาราม

 

 

ภาพ / อรรคพงษ์ บุญชีพ

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 ก.ค.63

Related posts