สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรอำเภอสันกำแพงจัด จัดกิจกรรม “ปอเทืองบาน ณ แช่ช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางกากรเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ร่วมกับเกษตรอำเภอสันกำแพงจัด จัดกิจกรรม “ปอเทืองบาน ณ แช่ช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ส่งเสริมฟื้นฟูสภาพดิน ช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางกากรเกษตร

 


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านม่วงชุม หมู่ 2 ตำบแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ,นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง ,นางเทียมตา ปาลี หมอดิน อำเภอสันกำแพง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปอเทืองบาน ณ แช่ช้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563 โดยได้ร่วมกับสภาเกษตรตำบลแช่ช้าง และประชาชนบ้านม่วงชุม หมู 2 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้น มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก


นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน “ปอเทืองบาน ณ แช่ช้าง “ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสภาเกษตรตำบลแช่ช้าง ประชาชนบ้านม่วงชุม หมู่ 2 ตำบลแช่ช้าง ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพดินช่วยแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม ซึ่งปอเทืองสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจน สูง สารอาหารอื่น ปอเทืองใช้เป็นพืชคลุมดิน ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ใช้สำหรับเลี้ยงโค รวมถึงดอกที่นำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน


นอกจากการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ปลูกปอเทืองเพื่อความสวยงามยังได้แหล่ง ของการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก ทำให้เรามีปอเทืองที่ให้ดอกสีเหลือง เมื่อปลูกเต็มที่จะให้ความสวยงามในช่วงออกดอก และสามารถลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยกิจกรรมในงานมีมหกรรมอาหารท้องถิ่น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอำเภอสันกำแพง /ตลาดนัดเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯมีจุดไหว้พระธาตุดอยงู ไหว้หลวงพ่อทันใจ เพื่อขอพรและสักการะขอโชคลาภ


“ปอเทือง”ต้นไม้ในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ เรื่องการปรับปรุงดิน ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อนำมาใช้แก้ความเป็นกรดให้แก่ดินของเกษตรกรทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง จึงเป็นพืชทางเลือกใหม่ในวิกฤตแล้งเช่นกัน


********************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts