จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเเฌอจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี 2563

จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเเฌอจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี 2563

 


วันนี้ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี 2563


สนองตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้วัด และพระสงฆ์สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รับสนองตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงมั่นอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดวาอารามสำนักสงฆ์และพระสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร อันก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมล้วนเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรทั่วทุกพื้นที่ เพื่อตอบสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2552 ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 12 ต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส คณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคณะที่ 3 ร่วมกับพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จัดทำโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา-พิมลลักษณ พระบรมราชินี


อีกทั้ง เพื่อทดแทนพระคุณบุพการีชน และพระภิกษุใหม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป และเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสนองงานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีพุทธศักราช 2563 มีกุลบุตรผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา – อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 95 คน เป็นกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน 8 คน ภายหลังจากการบรรพชาอุปสมบท จะได้นิมนต์ไปจำพรรษาในวัด ที่มีความต้องการพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

Related posts