!!! อ.ส.ค.เดินหน้าอบรมฯ..!

!!! อ.ส.ค.เดินหน้าอบรมฯ..!

 

ช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายแดนณรงค์ ทองอันตัง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง มอบหมายให้นางสาวจิรนันท์ พลายละหาร หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต พร้อมพนักงานของแผนกควบคุมคุณภาพ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ”การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC17025:2017

และการจัดเตรียมเอกสารในระบบบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบ” ระหว่างวันที่ 8- 10 กรกฎาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในขัอกำหนด​ และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง​และสอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย

Related posts