กองทัพภาคที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (มีคลิป)

กองทัพภาคที่ 3กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

 

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กอ รมน ภาค ย
การสกัดกั้นแรงานต่งด้วลักลอบหลบหนีเซ้ำมืองโดยผิดฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร
ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานค้นความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มี
ภารกิจและอำนาจหน้ที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตวจสอบ ปราบปราม งับกุม แรงานต่งด้วลักลอบหลบหนีเข้
เมืองโดยผิดกฎมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ


ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมื
ข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหรราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
2563 เป็นตันมา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ซ่องทางการเข้าออก
ประเหศในทุกพื้นที่ที่มีเขติดต่ชายแดน เพื่อควบคุมการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น
กองกำลังนเรศร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัตตาก ซึ่งมีแรงาน
ต่างด้วลักลอบเข้มาหงานทำในพื้ที่เขตประเศกย หน่วยจึงได้เพิ่มมาครกรอย่งซังวดในการกัดกั้น
แรงงานต่งด้าวลักลอบหลบหนีเข้ามืองโดยผิดกฎหมาย ดังนี้.


1, การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซลเซลส์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
2. การทำเครื่องกีดชวางและปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามธรรมชาติ
3. การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม
ที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน
4, การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้ง
เบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง


5. นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ BC
ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงานดังกล่าว
โดยตั้งแต่เตือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน กองกำลังนเรศวร สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวลักลอบ หลบหนีเข้ามืองโดยผิตฎหมาย ผลการจับกุม 92 ครั้ง รายละเอียดดังนี้.
1. แรงานต่งด้าวถูกดำเนินคดีจำนวน 572 คน และ ผู้นำพาจำนวน 30 คน
2 การลักดัฟส่งกลับ : จำนวน 213 ครั้ง จำนวน 3,774 คน
3. สำหรับการควบคุมตัวแรงงานต่งด้วลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้น เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจสุขภาพระหว่างการกักตัว รอการผลักดันกลับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่
ตามแนวชายแดนด้ฝ้าระวักาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่งด้ว เพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 หรือโควิต-19 อย่างจริงจัง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts