ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองและบัณฑิตอาสาในพื้นที่ จชต.กับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 2

ศอ.บต.สร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองและบัณฑิตอาสาในพื้นที่ จชต.กับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 2

 

 

กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาตำบลให้ความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกของสภาสันติสุขตำบล โดยเสริมทักษะการทำบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการสภาสันติสุขตำบล ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยในวันนี้ (14 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมี นายธัชชัย อุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองและบัณฑิตอาสาในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 282 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้ ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต.ผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จชต. เป็นกิจกรรมสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ โดยยึดหลักความพอเพียงสร้างชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมเกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เกิดแผนพัฒนาตำบลและมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการบรรยายเรื่องแผนงานตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวทางการดำเนินงานสภาวันติสุขตำบล และการจัดทำแผนพัฒนาตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ กระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาจากแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลและการทำบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ การประชุมสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างกลไกสภาสันติสุขตำบลให้เข้มแข็งการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่หากทุกท่านต่างคิด ต่างทำ ก็จะไม่เกิดความร่วมมือการดำเนินงานใดๆ ย่อมไร้ผล ทุกภาคส่วนในพื้นที่แห่งนี้ จำเป็นต้องจับมือเดินไปพร้อมกัน เพราะปัญหาในพื้นที่ เป็นปัญหาที่ท้าทาย ต่อคนทำงานทุกคนและเชื่อว่าทุกคนมีความต้องการที่จะเห็นความสงบสุข รอยยิ้ม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

 

Related posts