นิพนธ์ ติวเข้ม ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ ทั่วประเทศ คือ กลไกสำคัญ สร้างความปลอดภัยทางถนน ใช้ ท้องที่และท้องถิ่น + 3 ประสาน ครอบครัว-ชุมชน -โรงเรียน ผนึกกำลังร่วมกัน ลดตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

นิพนธ์ ติวเข้ม ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ ทั่วประเทศ คือ กลไกสำคัญ สร้างความปลอดภัยทางถนน ใช้ ท้องที่และท้องถิ่น + 3 ประสาน ครอบครัว-ชุมชน -โรงเรียน ผนึกกำลังร่วมกัน ลดตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ก.ย.63 ที่ อาคาร Exhibition Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) มอบนโยบายการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารมช.มหาดไทย ,
นายธนน เวชกรกานนท์ ประธานคณะทำงาน รมช.มท. , นายอรัญ วงศ์อนันต์ คณะที่ปรึกษารมช.มท. โดยมีปลัดจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 คน นายอำเภอ 878 คน และผู้บริหารส่วนกลาง 120 คน รวมทั้งสิ้น กว่า 1,074 คน ร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า กรมการปกครองโดยเฉพาะในของส่วนภูมิภาคเปรียบเสมือนกลไกหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอถือเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของราชการในอำเภอโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ “เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน ในฐานะที่ตนกำกับดูแลภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด/ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท.) ให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้มีการจัดตั้งด่านชุมชนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดประชุมประจำเดือน รายงานการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือน เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับตัวมากขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องถนนและการปิดจุดเสี่ยงร่วมกัน ทั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ศปถ.อำเภอจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน ใช้กลไกด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านโรงเรียน และด่านโรงงานได้ เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก คือ การดื่มแอลกอฮอลล์ หรือเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น

“ อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเสียชีวิตของประชาชนอยู่ในขณะนี้ ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมาตรการและแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้บรรลุเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมรับผิดชอบ ของคนในพื้นที่ ในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
และมีการจัดทำแผนงานเพื่อบูรณาการร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “

นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงเรื่องที่ดินเพื่อประชาชน ว่า การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ครอบครองที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จะทำการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์จึงมีความสำคัญและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ โดยตั้งเป้าในปี 2563 จำนวน 120,000 แปลง โดยการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องที่ และสำนักงานที่ดินท้องที่ในการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบหาแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

 

////

Related posts