กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุโขทัย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ (16 ต.ค.63) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าต้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย) เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดนำร่องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวของหน่วยงานในระดับภูมิภาค ผู้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสหกิจ และภาคธุรกิจในจังหวัดสุโขทัยรวม 80 คน จัดขึ้นที่โรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจรีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 


การประชุมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) การบรรยายแนวคิดและมาตรฐานสากลด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การอภิปรายแลกเปลี่ยนต้นแบบที่ดีในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ การอบรมทดลองระบบการรายงานผลการดำเนินการ และการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนฯ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่ เพื่อจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 และพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ธนกฤต มาตรแม้น งานข่าวและรายการ สวท.สุโขทัย

Related posts