“โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล(CLM)

“โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล(CLM)

!!! สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวทับทิม ม่วงทุ่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและปักหมุด พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล(CLM) ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จำนวน 5 ตำบล โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนคร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร เข้าร่วมลงพื้นที่พร้อมทั้งให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี


(เครื่องเขียน)การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม และสำรวจสภาพของพื้นที่ ช่วยในการวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เห็นถึงความพร้อมและศักภาพของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจที่จะร่วมขับเคลื่อนให้เป็นจุดการเรียนรู้ระดับตำบลที่มีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดและเป็นต้นแบบได้
เมื่อวันที่16ตุลาคม2563
(heart)สุขที่…สุโขทัย

Related posts