!!! นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนตุลาคม

!!! นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนตุลาคม

 

!!! นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนตุลาคม ณ หัองประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
1.นำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ
2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
3.การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ปี 2564
4.การนำเสนอกิจกรรมและงานของแต่ละกลุ่มงาน ทั้ง 4 กลุ่มงานฯ
5.การกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯปี 2564
6.การมอบเกียรติบัตรแก่อาสาพัฒนา(อสพ.)ที่ปฎิบัติงานครบ 1 ปี

(เครื่องเขียน)โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ เมื่วันที่16ตุลาคม2563
(heart)สุขที่…สุโขทัย

Related posts