!! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย)

!! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย)

 

เมื่อวัยที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.  !! นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 (จังหวัดสุโขทัย) โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2564) ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับภูมิภาค

Related posts