กองทุนฟื้นฟูลงพื้นที่ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าถึงหน่วยงาน

กองทุนฟื้นฟูลงพื้นที่ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าถึงหน่วยงาน

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร เมฆกระจาย ประธานอนุกรรมการกองทุนหื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ อนุกรรมการฯ หัวหน้าสำนักงาน กฟก. สาขาเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และลงพื้นที่ “มอบป้ายการประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก ” มีนายอำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องหนี้สินเกษตรกร

โดยทางประธานกองทุนฟื้นฟู กฟก.ได้เชิญนายอำเภอวิเชียรบุรีมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง คืนให้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่กองทุนฟื้นฟูฯได้ซื้อหนี้มาจากธนาคาร พร้อมทั้งได้มอบป้ายการประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูฯ ให้กับหน่วยงานราชการไปติดตั้งช่วยประขาสัมพันธ์ตามภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

 

Related posts