พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พื้นที่อำเภอวังทอง

พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พื้นที่อำเภอวังทอง

 


วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมพลับพลา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวุฒิพงษ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้เข้ารับมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เพื่อแก้ปัญหาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธีการปฎิรูปที่ดินเพื่อมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการจัดการทรัพยากรที่ดิน เพื่อกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และรับให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต

ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นภารกิจด้านการจัดที่ดิน ส.ป.ก. จึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 612,724 ไร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 8 อำเภอ เนื้อที่ประมาณ 443,924 ไร่ และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรไปแล้วจำนวน 27,944 ราย 42,110 แปลง เนื้อที่ 415,149 ไร่


ในครั้งนี้ เป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆและจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เสร็จสิ้นเรียบร้อยจำนวน 50 ราย จำนวน 50 แปลง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts