พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (สาย ฉ.1)และปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

พิษณุโลก กรมโยธาและผังเมืองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง (สาย ฉ.1)และปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชุติเดช กอนวงษ์ อัยการจังหวัดพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายนรินทร์ กวางทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก นางพิชญณัชชา ศรีหิรีญรัตน์ ผอ. สํานักจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนผังเมืองและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา เพื่อพัฒนาเมืองและไขปัญหาจราจร


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอรัญญิก ร่วมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองและปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จังหวัดพิษณุโลก ณ เวทีกลางสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยร่วมกันพัฒนาเมืองพิษณุโลก ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มโครงข่ายถนนเลี่ยงเมือง


นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาการจราจรและขนส่งเป็นอันมาก โดยเฉพาะบริเวณกลางเมืองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ถนนสาย ฉ.1 บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก ซึ่งเป็นถนนโครงการ ที่ประกาศใช้บังคับตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2553

โดยมีแนวถนนตัดผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เชื่อมต่อระหว่างสามแยกเรือนแพกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 126 การพัฒนาถนนสายนี้จะช่วยระบายการจราจรจากกลางชุมชนออกสู่ถนนเลี่ยงเมืองทางตอนเหนือของเมืองพิษณุโลก เพิ่มโครงข่ายถนนในเมืองให้เป็นระบบ โดยในการออกแบบเพื่อพัฒนาโครงการฯ จะมีการปรับปรุง สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าเดิม จะมีการปลูกต้นไม้คั่นระหว่างถนนและรั้วของสวน เพื่อความปลอดภัยและลดมลพิษ สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เนื้อที่สวนฯ ไม่น้อยลงจากการใช้พื้นที่ก่อสร้างเป็นถนนสาย ฉ.1 จะใช้วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบพื้นที่กับภาครัฐ ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้ปันส่วนที่ดินของตนให้ ผู้ดำเนินโครงการนำไปใช้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและสาธารณูปโภค เพื่อให้คนพิษณุโลกด้วยกันใช้

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้พื้นที่สวนจากเดิม 152 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 155 ไร่ ภายหลังการพัฒนาแล้วเสร็จ จะมีทางเข้าออกเพิ่ม 4 ประตู ปรับปรุงสวนฯ ให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ ลานแอโรบิค อาคารร้านค้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬากลางแจ้ง ทางจักรยาน ฯลฯ ประชาชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิษณุโลก โครงการดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของเมืองพิษณุโลกในอนาคต
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้จัดการเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ขึ้น เพื่อให้
การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนโครงการตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts