ม.ราชภัฏยะลา เปิดแล้ว “โครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่”

ม.ราชภัฏยะลา เปิดแล้ว “โครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่”

 

วันนี้ 3 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถลดระยะเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง

และให้นิสิต/นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ในสาขาที่เรียนสู่การปฏิบัติผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ


ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการยุวชนอาสา เป็น 1 ใน 3 โปรเจคของโครงการยุวชนสร้างชาติ โดยเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลของปัญหาชุมชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้นิเทศงาน และให้คำแนะนำกับกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาลงไปทำงานในพื้นที่ จำนวน 1 ภาคการศึกษา และประเมินผลการเรียนการสอนจากการทำงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผ่านการพิจารณาการคัดเลือก จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์ม Smart City เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และโครงการการจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว พิจารณาการคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับมิติ การจัดการพลังงาน การท่องเที่ยว และ Digital Smart City and Creative Economy โดยบูรณาการความรู้ที่หลากหลายศาสตร์จากทั้ง 4 คณะของมหาวิทยาลัย ในการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนการร่วมกันกำหนดประเด็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 20 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 10 คน

 

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา/3 มี.ค.64/086-2896806

Related posts