สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

 


วันนี้ (3 มีนาคม 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าของการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี ในด้านการรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านการจราจร การเตรียมการด้านสถานที่ หน่วยปฐมพยาบาล และการเตรียมการด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ

Related posts