สตูล กยท.สตูลสร้างพลังสามัคคีที่ดีต่อกัน จัดกิจกรรม แข่งขันแข่งเปตองกับ ชาวสวนยาง ครั้งที่ 5 (มีคลิป)

สตูล กยท.สตูลสร้างพลังสามัคคีที่ดีต่อกัน จัดกิจกรรม แข่งขันแข่งเปตองกับ ชาวสวนยาง ครั้งที่ 5

กยท.สตูลสร้างพลังสามัคคีที่ดีต่อกัน จัดกิจกรรม แข่งขันแข่งเปตองกับ ชาวสวนยาง ครั้งที่ 5 ได้จัดกิจสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน และกลุ่มชาวเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งการจัดการแข่งขันกันที่สนามโรงเรียนกำแพงวิทยา ตำบลกำแพง อำเภอเมือง จังวัดสตูล การร่วมมือจัดขึ้นมีนายประสิทธิ์ เก้าเอียน ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล นายสมปอง มณีโชติ ผอ.กยทสาขาละงู และ นายนุกูล เพ็ชรเส็ง พนักงานธุรการ กยท.จ.สตูล จัดแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน เปตอง กยท.สัมพันธ์ ชาวสวนยาง ครั้งที่ 5

โดยสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลในครั้งนี้ สร้างความสุข ที่เปิดให้เจ้าหน้าที่ และชาวสวนยางมีกิจกรรมที่ดี โดยสถานการณ์โควิด- 19 ที่ผ่าน ส่งผลกระทบการพบปะและการจัดกิจกรรมนี้ ก็จัดกิจกรรมภายใต้การดูแลสแกนโควิด – 19 วัดไข้ ก่อนลงทำกิจกรรม และเป็นกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงอีกด้วย มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและแจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยจำนวน 44,606 ราย เนื้อที่จำนวน457,167.75ไร่ จากเนื้อที่สวนยางทั้งหมดในจังหวัดสตูล 566,943.00 ไร่คิดเป็นร้อยละ80.63 ของพื้นที่สวนยางในจังหวัดสตูลผลผลิตต่อไร่จำนวน 253 กก./ปี

ผลผลิตเนื้อยางแห้งในจังหวัดสตูลประมาณปีละ 90, 000 ถึง 100 ,000 ตันมีการรวบรวมการผลิตที่เป็นลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงกันในระดับพื้นที่ในรูปแบบกลุ่มชาวสวนยาง สกย.ต่างๆ (กลุ่มรวบรวมน้ำยางสด) ที่มีอยู่ จำนวน 114 กลุ่มกลุ่มเหล่านี้จำหน่ายน้ำยางสดให้กับสถาบันการเกษตรซึ่งเป็นตลาดเครือข่ายตลาด กล้ามยางพาราจังหวัดสงขลาจำนวน 6 แห่งคิดเป็นเนื้อยาง แห้งประมาณ 11,000 ตันผลการดำเนินงานของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรแก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในระดับที่น่าพอใจและยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางภายในจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาความสัมพันธ์ของเกษตรกรชาวสวนยางสังกัดกลุ่มชาวสวนยาง กยท. ต่างๆ กับพนักงาน บ้านแห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กันน้อยลงเนื่องจากไม่มีกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกัน


ดังนั้นดังเช่นอดีตที่ผ่านมาเช่นกิจกรรมงาน ปิดกรีดกิจกรรมรอมาดอนสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเปตอง กยท. ร่วมผูกพันชาวสวนยางซึ่งกิจกรรมการแข่งขันเปตอง กยท.ร่วม ผูกพันชาวสวนยางสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางลูกหลานเกษตรกรสนใจกีฬาเปตองมากขึ้นและได้รับรางวัลต่างๆมากขึ้นดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นมากขึ้นในการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางและกลุ่มชาวสวนยาง กยท.


เดิมกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลจึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทยโครงการประชาสัมพันธ์การยางแห่งประเทศไทยเปตอง กยท.สัมพันธ์ ชาวสวนยาง ครั้งที่ 5เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มชาวสวนยางเดิมและชุมชนกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางจากกองทุนพัฒนายาง เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มชาวสวนยาง สกย.ต่างๆ กลุ่ม(รวบรวมน้ำยางสด) เป็นสถาบันการเกษตรสหกรณ์ชาวสวนยางและจากการจัดกิจกรรมกีฬาเปตองสัมพันธ์จำนวน 4 ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มชาวสวนยาง สกย. ต่างๆกลุ่มรวบรวมน้ำยางสดกับองค์กรมากยิ่งขึ้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และที่สำคัญยิ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางลูกหลานเกษตรกรสนใจกีฬาเปตองมากขึ้นและได้รับรางวัลระดับต่างๆมากขึ้น

นิตยา แสงมณี // ผู้สิ่ข่าวประจำจังหวัดสต

Related posts