รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 


วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 10.50 น. ที่ห้องประชุมศุลกากรพิพัฒน์ ชั้น 3 ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน สมาคม และชมรมในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือตรี สมเกรียนติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายด่านศุลกากรสุไหงโกลก-ลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงโก-ลก นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ประธานศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


โดยการประชุมในครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอข้อมูลด้านการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่การค้าชายแดน (การส่งออก – การนำเข้า) การขับเคลื่อนเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านสถานีรถไฟ รวมทั้งนำเสนอถึงการก่อสร้างอุทยานเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน และบูรณะซ่อมแซมศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโกลก-ลก จังหวัดนราธิวาส
รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการร่วมหารือขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ซึ่งอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองต้นแบบด้านการค้าชายแดนหลักใน จชต. นอกจากนี้อำเภอสุคิรินมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เชื่อว่าหากมีการพัฒนาจะสามารถทำให้สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสมีความเจริญทางเศรษฐกิจได้อย่างอดีตที่มีความรุ่งเรือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชน


​ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ทุกส่วนราชการได้ร่วมต้อนรับ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อจับมือกันผลักดันในการพัฒนาพื้นที่สุไหงโก-ลก และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในพื้นที่ 5 จชต. มีด่านชายแดน 9 ด่าน เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ โดยเฉพาะด้านการส่งออก-การนำเข้า การท่องเที่ยว และจำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเร็ว ทาามกลางของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเชื่อมั่นว่าหากทุกส่วนจับมือกันจะเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานและร่วมกับทุกส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา ด้านการขนส่งด่านชายแดน การขนส่งผ่านรถไฟไทยเชื่อมมาเลเซีย การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ของอำเภอสุคิริน และอำเภอสุไหงโก-ลก ในพื้นที่ นอกจากนี้ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้หารือกรณีการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในพื้นที่สถานนีรถไฟสุไหงโก-ลก ดำเนินการช่วยเหลือความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน และได้พบปะร่วมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป ให้เกิดความเจริญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

Related posts