พิษณุโลกยผ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

พิษณุโลกยผ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 


วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี) โดยมี นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวต้อนรับ และชี้แจงแนวทางการประชุม

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำหรือผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างวิสัยทัศน์ และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือต่อไป ณ ห้องประชุมพิษณุโลก คอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts