ศอ.บต. รับฟังความเห็น สส.-สว. จชต. เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 2564-2566

ศอ.บต. รับฟังความเห็น สส.-สว. จชต. เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 2564-2566

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564-2566 อย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นของผู้แทนประชาชนที่หลากหลาย ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ จชต.ให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแบบแผน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ อาทิ นิสิตนักศึกษา กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ สื่อมวลชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนส่วนราชการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนาอิสลาม พุทธ และจีน ผู้แทนประชาชน และกลุ่มอื่นๆ

โดยวันนี้ (10 เม.ย. 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี ศอ.บต. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564-2566 ในรอบสุดท้าย ครั้งที่ 12 เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทิศทางการพัฒนา 5 จชต. นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ในระยะ 3 ปี โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่ 5 จชต. เข้าให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการรับฟังความเห็น

ในที่ประชุม ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายเรื่อง อาทิ การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ส่งเสริมการทำปะการังเทียม การจัดโซนนิ่งเพาะปลูก การบริหารจัดการน้ำ โครงการสร้างงานในพื้นที่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ อาชีพสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว การส่งเสริมการตลาดนำการผลิต การเชื่อมต่อระบบคมนาคมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ การส่งเสริมภาษามลายูควบคู่กับภาษาอื่นๆ โดยบรรจุเป็นภาควิชาบังคับในระดับชั้น ป.1-6 และการดูกลุ่มอาชีพประมงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า หน้าที่ของเราอาสามาเป็นคนกลางระหว่างพี่น้องประชาชนและรัฐบาล ดูแลทรัพยากรในพื้นที่ให้พี่น้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด หน่วยงานภาครัฐ และภาคการเมืองทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความสงบสุขอย่างถาวรในพื้นที่ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตามร่างยุทธศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องนำความเห็นของทุกภาคส่วนเป็นทิศทางให้เดินตามสู่เป้าหมาย ความเห็นของทุกคน ทุกสายอาชีพมีความหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น

สำหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ศอ.บต. ได้ร่างกรอบประเด็นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการศาสนา การศึกษาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Related posts