สตูล อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.85 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องธุรกิจและอาชีพสมาชิกสหกรณ์

สตูล อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.85 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องธุรกิจและอาชีพสมาชิกสหกรณ์

นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้ และการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อนำไปใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีสหกรณ์จังหวัดสตูล ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ร่วมการประชุม


กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนากิจการสหกรณ์และขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ติดตามผลการรับชำระหนี้เงินกู้ เร่งรัดหนี้ค้างชำระ และประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการปกติ) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำยางพาราจากสมาชิก จำนวน 3 สหกรณ์ เป็นเงินเงิน 2.6 ล้านบาท ประกอบด้วย สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางควนกาหลง 1 จำกัด จำนวน 800,000 บาท และสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัด จำนวน 800,000 บาท และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (โครงการพิเศษ )
นิตยา แสงมณี

// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts