!!! กรมเจ้าท่า จัดสัมมนา ขุดลอกและฟื้นฟูแม่มอก (น้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย…

!!! กรมเจ้าท่า จัดสัมมนา ขุดลอกและฟื้นฟูแม่มอก (น้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย…

วันนี้ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00.น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่1 งานจ้างศึกษาออกแบบรายในการขุดลอกและฟื้นฟูแม่น้ำมอก(น้ำแม่มอก) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมี นายศิริโชค สุขกันต์ ประธานกรรมการ/วิศวกรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งเสลี่ยม (วัดหลวงพ่อศิลา) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานศึกษาให้ผู้ทึ่มีส่วนเกึ่ยวข้องได้รับทราบในเบี้องต้นและแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทึ่มีส่วนเกี่ยวขัอง

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพิจราณาปรับปรุงพัฒนางานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของทัองถิ่นและเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมพันธภาพทึ่ดีระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ซึีงมีกลุ่มทึ่จะสำรวจประกอบด้วย ตำบลทุ่งเสลี่ยม ตำบลกลางดง ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง และ ตำบลเมืองยางขลัง อำเภอสวรรคโลก และประชาชนที่เกี่ยวข้องบริเวณปม่น้ำมอก

ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับ ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่โครงการและประชาชนที่มีความสนใจตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยขน์ต่อโครงการมากทึ่สุดดังนั้น กรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่สำคัญในประเทศจึงมีความประสงค์ทึ่จะดำเนินการจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟิ้นฟูลำน้ำแม่มอก อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยกรมเจ้าท่าจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพประสานในการดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บท (Masfer plan)

การศึกษาตามความเหมาะสม(Feasbilfy Sfudy) การออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาลำน้ำแม่มอกอย่างสมดุล และคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และได้มีการศึกษาปัญหา อุปสรรค ความต้องการของชุมชน รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทุกมิติของลำน้ำแม่มอก เช่นการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ การจัดการวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของชุมชนริมน้ำ สุนทรีย์ภาพทางธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้น

### นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เขียนข่าว / นางสาวณัฐนิชา ฝั้นถุง เลขาชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ถ่ายภาพ/….

Related posts