สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนการบริหารจัดการสินค้่าเกษตรในระดับจังหวัด(OPP) จังหวัดสตูล (มีคลิป)

สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนการบริหารจัดการสินค้่าเกษตรในระดับจังหวัด(OPP) จังหวัดสตูล

วันนี้ 17 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุม นกน้ำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและแผนการบริหารจัดการสินค้่าเกษตรในระดับจังหวัด(OPP) จังหวัดสตูลและมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล,หัวหน้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สตูล,พาณิชย์จังหวัดสตูล,อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล,หอการค้าจังหวัดสตูล,ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยมีนายบุญเศียร หนูบุญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินกิจการและธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ ผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในกานรวบรวม

จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงการตลาด ได้ตลอดหว่งโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นองค์กรของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการบริหารงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจึงใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศซึ่งสหกรณ์ที่จัดตั้งในระดับอำเภอหรือจัดตั้งในพื้นที่ท้องที่ที่ต้องดูแลสมาชิกบางแห่งไม่เข้มแข็งทำให้ไม่สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างอำนาจต่อรองของเกษตรกรได้และความสามารถในการส่ง ผ่านนโยบายรัฐ ต่อชุมชนท้องถิ่นจึงทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง 4 ระดับเกณฑ์ประกอบด้วยความสามารถในการให้บริการสมาชิกประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรและประสิทธิภาพของการบริหารงานเพื่อส่งเสริม สร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรในเรื่องส่งเสริมการผลิตการพัฒนาสินค้าเกษตรและสนับสนุนการตลาดภายใต้โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรรวมทั้งการพัฒนาช่องทางเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ทั้งในและต่างประเทศโดยเชื่อมโยงเครือข่าย/ คลัสเตอร์ ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในระดับชุมชนจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้พัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อม ที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชุมชนในระดับอำเภอหรือพื้นที่ชุมชน


นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่าจากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จะเห็นได้ว่าในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ สถาบันเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอและผลักดันให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรเป็นศุนย์ในการรวบรวมจัดเก็บและแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรและสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชนในระดับอำเภอเพิ่มความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนรวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากภาครัฐสู่ชุมชนต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 

Related posts