สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร สินเชื่อ ของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสตูล (มีคลิป)

สตูล สหกรณ์จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร สินเชื่อ ของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสตูล

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูลนายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร สินเชื่อ ของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสตูลโดยมีนายสุริยา โส๊ะเต่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์กล่าวรายงานและมีผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กรรมการสหกรณ์ผู้จัดการสหกรณ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน การจัดโครงการในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีสหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์องค์กรหลักระดับอำเภอเข้าร่วมโครงการและในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพบว่าสหกรณ์ส่วนใหญ่

ปล่อยสินเชื่อโดยไม่พิจารณาศักยภาพในการชำระหนี้ของสมาชิกทำให้ไม่สามารถติดตามหนี้ได้สหกรณ์มีการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระน้อยราย รวมทั้งขาดแคลนเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อการฟื่นฟูและส่งเสริมอาชีพประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกไม่แน่นอน มีการชะลอตัว ส่งผลต่อรายการดำรงชีพของสมาชิกทำให้ไม่มีเงิน ชำระหนี้สหกรณ์และในปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อ ของสหกรณ์และแผนการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จังหวัดสตูลเป้าหมายสหกรณ์ระดับอำเภอ 6 แห่งและสหกรณ์รูปแบบพิเศษ 1 แห่งคือสหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ 1 จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการเกิดหนี้ค้างชำระของสหกรณ์และให้สหกรณ์ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง ชำระของสมาชิกสหกรณ์ให้ลดจำนวนหนี้ค้าง ลง


นายประยูร พะมะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญ กับการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์สามารถวางแผนทางการเงินมีการสร้างวินัยให้ตนเองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสมาชิกเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์การจัดประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ทบทวนและปรับปรุงบริหารธุรกิจสินเชื่อ ของสหกรณ์และแผนการแก้ปัญหา หนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อของคลากรที่มีประสิทธิภาพ การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้ที่จะนำเสนอความรู้ที่สำคัญ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แนวทางขับเคลื่อนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts