ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการใน ศอ.บต.

ศอ.บต. ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการใน ศอ.บต.

 

วันนี้ (13 กันยายน 2564) นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีนางทัศนีย์ เพ็งสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศอ.บต. นายวิชิตร์ แสงทองล้วนผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) นายกิตติชัย ปละวุฒิ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนคณะกรรมการจาก ศอ.บต. ร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว จัดเพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่างแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายการตัวชี้วัด KPI basket (ของสำนักงาน ก.พ.ร.) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือการพิจารณาความเหมาะสมร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 อีกด้วย

Related posts