ประวัติ…นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร…

 

ประวัติของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ชื่อ-สกุล          นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม       ภูมิลำเนา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  ๐๙  ๓๑๓๔ ๑๕๕๑        E-Mail : Na.phaiboon@gmail.com

วันบรรจุรับราชการ   ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙   ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

สถานะ  สมรส  คู่สมรส นางอุษา ณะบุตรจอม  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

จำนวนบุตร  ๒ คน   (๑) ร.ต.ท.หญิง บูลษา ณะบุตรจอม   (๒) นางสาวพรรษา ณะบุตรจอม

ประวัติการศึกษา/อบรม

           – ประถมศึกษาปีที่ 7  โรงเรียนบ้านหนองโพน ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2519

– มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓) โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2522

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น พ.ศ. 2525

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2527

          – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ พ.ศ.๒๕๒๙

– ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (M.P.A) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ.๒๕๔๖

– หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารจัดการชั้นสูง รุ่นที่ ๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

– หลักสูตรนักบริหารงานโยธาธิการและผังเมือง รุ่นที่ ๓ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๑ สถาบันดำรงราชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๖

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

          ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (บริหารสูง)

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙                        อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ กรมอาชีวศึกษา

๑ ตุลาคม ๒๕๓๔                              อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ กรมอาชีวศึกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖                          วิศวกรโยธา ๔ (โอน) สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

๙ ตุลาคม ๒๕๔๑                              วิศวกรโยธา ๖ว สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑                          วิศวกรโยธา ๖ว สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓                       วิศวกรโยธา ๗วช สำนักงานโยธาธิการจังหวัดพิจิตร

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗                          วิศวกรโยธา ๘วช สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓                          โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้อำนวยการต้น)

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕                          โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้อำนวยการสูง)

 

/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖…

 

 

– ๒ –

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖                       โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก (ผู้อำนวยการสูง)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘                           ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้อำนวยการสูง)

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (บริหารต้น)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐                              รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (บริหารต้น)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓                              ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (บริหารสูง)

 

รางวัลสำคัญที่ได้รับและเกียรติบัตร

          – ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกรมโยธาธิการ ประจำปี ๒๕๔๓ “รับโล่เกียรติคุณ”

ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ กรมโยธาธิการ (เดิม)

– ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘ “รับเกียรติบัตรและครุฑทองคำ”                       ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล

– ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กรมโยธาธิการและ                              ผังเมือง “รับโล่เกียรติคุณ” ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน

๕ ธันวาคม ๒๕๓๖                            จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

๕ ธันวาคม ๒๕๓๙                            ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

๕ ธันวาคม ๒๕๔๓                            ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

๕ ธันวาคม ๒๕๔๕                            ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

๕ ธันวาคม ๒๕๔๙                            ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔                            เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

๕ ธันวาคม ๒๕๕๕                            ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘                            ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

————————————–

Related posts